Skip to:
Content
Pages
Categories
Search
Top
Bottom

General

Name

ตลาดเงินตราต่างประเทศ เกี่ยวกับอะไร? เกี่ยวข้องกับตลาด Forex อย่างไร?

About Me

ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ มีชื่อเต็มว่า (foreign exchange market: FX market) เป็นตลาดการเงินที่มีมูลค่าการทำธุรกรรมสูงที่สุดประเภทหนึ่ง แต่ถ้าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างตลาด เนื่องจากตลาดเงินตราต่างประเทศเป็นลักษณะของธุรกรรมที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราซะส่วนใหญ่เป็นการตกลงกันระหว่างคู่สัญญา โดยที่ไม่มีตลาดกลาง (exchange) แต่ต่างจากการซื้อขายตราสารทางการเงินประเภทอื่น ยกตัวอย่างเช่น หลักทรัพย์และพันธบัตรรัฐบาล ฯลฯ

Skip to toolbar