Skip to:
Content
Pages
Categories
Search
Top
Bottom
  • Facebook hiện nay có hàng triệu người dùng và để quản lý các tài khoản, họ sử dụng cách đánh số ID. Tuy nhiên, việc quản lý bằng ID làm cho đường dẫn trở nên khó nhìn và không hấp dẫn khi chia sẻ với người khác. Vì vậy, nhiều người đã chọn cách rút gọn liên kết Facebook để gửi cho người khác thay vì để những đường dẫn dài. Trong bài viết này, T…[Read more]

Skip to toolbar